Všeobecné obchodné podmienky

1. Predmet všeobecných zmluvných podmienok
Cestovná agentúra ERRO,  s.r.o. zabezpečuje pre svojich klientov všetky druhy zájazdov a pobytov na Slovensku a v zahraničí. Predmetom všeobecných zmluvných podmienok predaja a účasti na pobyte sú všetky služby zabezpečované spoločnosťou ERRO,  s.r.o.

2. Účastníci zmluvného vzťahu

 • Cestovná agentúra  ERRO,  s.r.o. (ďalej iba „ERRO“)
 • Objednávateľom služieb ERRO môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá je bez obmedzenia spôsobilá na právne úkony (ďalej iba „klient“).

3. Vznik zmluvného vzťahu
Zmluvný vzťah vzniká na základe zaplatenia dohodnutej ceny za pobyt zo strany klienta a následným odoslaním VOUCHERA (ubytovacieho poukazu) – potvrdenia zo strany ERRO.

4. Objednanie pobytu
Klient si môže objednať pobyt:

 • z internetovej stránky:  www.erro.sk,  e-mail: info@erro.sk
 • z propagačných materiálov ERRO
 • telefonicky na číslach:
  •  T - Mobile    +421 (0) 904 424 404
  • Orange    +421 (0) 915 667 557
 • prípadne si môže nechať odporučiť alebo ušiť na mieru vhodný produkt od pracovníkov ERRO.

Odoslaním riadne vyplnenej predbežnej rezervácie klientom, klient potvrdzuje, že sa riadne oboznámil so znením týchto všeobecných obchodných podmienok a s ich znením a podmienkami zmluvného vzťahu bez výhrad súhlasí.

5. Cena pobytu a platobné podmienky

 • Na základe požiadaviek klienta pracovník ERRO vypracuje cenovú ponuku podľa aktuálneho cenníka zariadenia a urobí predbežnú rezerváciu. Súčasťou cenovej ponuky nie je mestská daň. Ubytovacie zariadenie vyžiada úhradu mestskej dane pri príchode klienta(ov).
 • Akceptovaním predbežnej rezervácie klientom (osobne, emailom, príp. telefonicky) je ERRO  oprávnené žiadať zálohu vo výške minimálne 25% z celkovej ceny a to do termínu uvedeného v cenovej ponuke, ktorú klient obdržal od ERRO. Zvyšnú sumu je klient povinný uhradiť najneskôr 30 dní pred nástupom na pobyt. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v dobe kratšej ako 30 dní pred nástupom na pobyt je klient povinný uhradiť 100% celkovej sumy. Platby sa prevádzajú bankovým prevodom na číslo účtu ERRO. Platba pobytu je dostatočný prejav súhlasu klienta s rezerváciou pobytu.
 • Za deň zaplatenia sa považuje ten deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet ERRO, resp. prevzaté v hotovosti pracovníkom ERRO.
 • V prípade nezaplatenia úplnej ceny za objednané služby v stanovených lehotách je ERRO oprávnené bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od zmluvy a služby neposkytnúť. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo ERRO na náhradu škody a ušlého zisku.
 • ERRO je oprávnené jednostranne zmeniť cenu obstaraných služieb, ak v prípade od úhrady ceny do času realizácie služieb dôjde k zmene legislatívnych a daňových predpisov. V prípade nevyhnutnosti zvýšiť cenu ERRO o tejto skutočnosti písomne alebo emailom vyrozumie objednávateľa. Objednávateľ je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel, v opačnom prípade je ERRO oprávnené od zmluvy odstúpiť.

5. Storno
Klient má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy s ERRO a to i bez udania dôvodu a však musí tak urobiť výhradne písomnou formou.

V prípade, že klient stornuje objednané služby v kratšom termíne ako .... dní pred nástupom, má ERRO právo, požadovať od klienta nasledovné storno poplatky:

Počet dní pred príchodom                Poplatok v %

 • 32 dní až 22 dní                        30 %
 • 21 dní až 15 dní                        50 %
 • 14 dní až 7 dní                          70 %
 • 6 dní až 0 dní, príp. bez avíza    100 %

Všetky storno poplatky sa kalkulujú na základe celkových objednaných služieb a za každú prihlásenú osobu.

Storno poplatky musí klient uhradiť v každom prípade, výnimkou je preukázateľná nehoda, ochorenie alebo smrť klienta potvrdené lekárskou správou.

6. Reklamácia a zodpovednosť za škodu

 • V prípade, že rozsah a kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako dohodnutej úrovni, vzniká objednávateľovi právo na reklamáciu a odstránenie chybne poskytovanej služby. Toto svoje právo je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne priamo u dodávateľa služieb alebo zástupcu ERRO a je potrebné o tom vyhotoviť písomný záznam. V prípade nedodržania tohto postupu právo na reklamáciu uplatnené až po skončení pobytu alebo čerpania reklamovaných služieb, zaniká.
 • V prípade, ak nepríde k riadnej a včasnej náprave reklamovaných služieb, klient je povinný túto skutočnosť oznámiť (osobne, emailom, telefonicky) pracovníkovi ERRO. O priebehu a výsledku reklamácie bude ERRO klienta informovať.
 • Reklamácia musí byť zaslaná (emailom, poštou) bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od ukončenia čerpania služieb, alebo ak služby neboli vôbec čerpané, od dňa, kedy sa mali služby vyčerpať, pričom k písomnému uplatneniu svojich práv doloží objednávateľ záznam, urobený podľa predchádzajúceho bodu 1.
 • CK je zbavená zodpovednosti za škodu, spôsobenú porušením jej povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od zmluvy, ak škodu nezavinila ona ani jej zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená objednávateľom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
 • Pri riešení reklamácie je objednávateľ povinný poskytovať CK maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.

7. Práva a povinnosti
ERRO:

 • povinnosť zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu a kvalite
 • povinnosť poskytnúť klientovi všetky informácie o rozsahu a kvalite dojednaných služieb týkajúce sa jeho pobytu a bezodkladne informovať klienta o všetkých zmenách
 • povinnosť zaslať VOUCHER (ubytovací poukaz) - potvrdenie o zaplatení ceny a doklad o rezervácii pobytu
 • právo žiadať od klienta uhradenie dohodnutej ceny v dohodnutom termíne za pobyt podľa cenovej ponuky
 • právo stornovať pobyt pri neuhradení ceny do termínu splatnosti a následne žiadať od klienta úhradu stornopoplatkov

Klient:

 • povinnosť poskytnúť ERRO všetky náležitosti potrebné k vystaveniu vouchera
 • povinnosť zaplatiť dohodnutú cenu za objednané služby v dohodnutom termíne podľa zaslanej cenovej ponuky
 • povinnosť pri liečebných pobytoch v kúpeľoch oboznámiť sa s kontraindikáciami daných kúpeľov vzhľadom na svoj zdravotný stav
 • povinnosť bezodkladne oznámiť storno pobytu
 • povinnosť uhradiť na mieste v hotovosti využívanie služieb nad rámec uvedený vo voucheri
 • Klient, ktorý bez zavinenia ERRO nečerpá všetky objednané a vopred zaplatené služby, nemá nárok na ich spätnú úhradu zo strany ERRO.
 • Klient nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy ani v prípade neskoršieho príchodu alebo skoršieho odchodu oproti vystavenému voucheru. Výnimku tvoria vážne dôvody (napr. choroba...).
 • Klient ručí počas pobytu za všetky prípadné škody na obývanom objekte v rozsahu platných právnych noriem SR.

10. Záverečné ustanovenia

 • Tieto „Všeobecné obchodné podmienky“ vstúpili do platnosti dňa 01.03.2009 a vzťahujú sa na produkty ponúkané ERROm.
 • Klient zaplatením dohodnutej ceny za pobyt potvrdzuje, že s týmito podmienkami súhlasí.
 • Klient dáva súhlas, aby jeho osobné údaje boli spracovávané v informačnom systéme a na marketingové účely ERRO na dobu neurčitú v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a môže ich kedykoľvek písomnou formou odvolať.
 • Akékoľvek zmeny môžu byť vykonané iba písomnou formou dohodou oboch zmluvných strán.


                                                                                                                              Ing. Jana Majtánová
                                                                                                                            konateľka  ERRO,  s.r.o.

Vyhľadávanie

Mailing-list

 

PARTNERI:

Virtuálne prehliadky  |  Spinkaj.sk  |  Letenky

Konverzný kurz:
1 EUR = 30.1260 Sk
Suma:Mena:
 
otvoriť/zatvoriť